Weather for ประเทศอิตาลี

สถานที่ Alerts Temp สภาพ ความชื้น ความดัน ลม ปรับปรุงล่าสุด
Abazia di Sulmona 0 54.7 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 91% 30.24 นิ้ว ความสงบ 10:21 AM CEST
Abbadia Lariana 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 96% n/a ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph Estimated
Abbasanta 0 87 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 33% n/a ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated
Abbazia 1> 1> 50 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Acate 0 73 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 61% 30.27 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 1 mph 9:50 AM CEST
Acerno 0 64 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 59% 30.30 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 15 mph 9:55 AM CEST
Acquacalda 0 75.0 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 32% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5.4 mph 10:20 AM CEST
Adegliacco 1> 1> 62 ฟาเรนไฮน์ 88% n/a ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 3 mph Estimated
Agaggio Inferiore 1> 1> 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.18 นิ้ว ความสงบ 9:50 AM CEST
Aglientu 0 82 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 41% n/a ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 3 mph Estimated
Albenga 1> 1> 64.9 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 79% 30.18 นิ้ว ความสงบ 10:14 AM CEST
Alghero 0 72 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 73% 30.12 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 9:50 AM CEST
Alica 1> 1> 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.18 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 13 mph 9:45 AM CEST
Almisano 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 1 mph 9:50 AM CEST
Altilia 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 100% 30.27 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 5 mph 9:50 AM CEST
Amendolara 0 74 ฟาเรนไฮน์ 80% n/a ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 5 mph Estimated
Ancona/Falconara 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.27 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
Andreis 1> 1> 55.5 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 97% 30.24 นิ้ว ความสงบ 10:18 AM CEST
Aragno 0 64 ฟาเรนไฮน์ 49% 30.48 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:55 AM CEST
Arezzo 1> 1> 54 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 77% 30.24 นิ้ว ความสงบ 8:00 AM CEST
Armungia 0 76.6 ฟาเรนไฮน์ 37% n/a ความสงบ Estimated
Ascrea 0 58.0 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 30.27 นิ้ว ความสงบ 10:20 AM CEST
Avetrana 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 100% 30.24 นิ้ว ความสงบ 9:50 AM CEST
Aviano 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 96% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 8:00 AM CEST
ตรีเอสเต 0 63 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 88% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
ตรีเอสเต 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
ตูริน 1> 1> 54 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
ปิซา 1> 1> 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.18 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 13 mph 9:45 AM CEST
พาแลร์โม 0 73 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.24 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
ฟลอเรนซ์ 1> 1> 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 30.21 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
มิลาน 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
เจนัว 1> 1> 61 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 82% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 9:50 AM CEST
เจลา 0 73 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 73% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
เนเปิลส์ 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 68% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
เวนิส 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 9:50 AM CEST
เวโรนา 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 1 mph 9:50 AM CEST
แบร์กาโม 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.24 นิ้ว ความสงบ 9:50 AM CEST
แพดัว 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 30.21 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 1 mph 8:00 AM CEST
แฟร์รารา 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 94% 30.24 นิ้ว ความสงบ 9:55 AM CEST
โบโลญญา 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.27 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
โปเตนซา 0 74 ฟาเรนไฮน์ 49% n/a ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph Estimated
โรม 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 88% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
โรม 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 73% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
Badi 1> 1> 46 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 71% 30.39 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 15 mph 9:55 AM CEST
Baragazza 1> 1> 46 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 71% 30.39 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 15 mph 9:55 AM CEST
Barbusi 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 30.12 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Bari 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 83% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Belvedere 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 88% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Beverino 1> 1> 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 30.15 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Birchach 0 55.8 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 72% 30.18 นิ้ว ความสงบ 10:23 AM CEST
Boccadifalco 0 73 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.24 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Bologna 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.27 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Bolzano 1> 1> 46 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 30.27 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 9:55 AM CEST
Bonifati 0 68 ฟาเรนไฮน์ 46% 30.17 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 8:00 AM CEST
Brescia 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.21 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Brindisi/Casale 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 83% 30.27 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 9:45 AM CEST
Cagliari 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.15 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
Campobasso 0 66 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 29%  นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 8:00 AM CEST
Cape Mele 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 94% 30.18 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 9:55 AM CEST
Capo Bellavista 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 88% 30.18 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Capo Caccia 0 82 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 23% 30.07 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 18 mph 10:00 AM CEST
Capo Frasca 0 71 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 84% 30.07 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 8:00 AM CEST
Capo Palinuro 0 72 ฟาเรนไฮน์ 63% 30.19 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:00 AM CEST
Capo S. Lorenzo 0 71.4 ฟาเรนไฮน์ 71% n/a ความสงบ Estimated
Capri 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 30.24 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Castiadas 0 74.4 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 80% 30.12 นิ้ว ความสงบ 10:08 AM CEST
Catania 0 66 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.27 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 9:50 AM CEST
Ceresole Reale 1> 1> 54 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Cervia 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 4 mph 9:55 AM CEST
Civitavecchia 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 77% 30.18 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 8:00 AM CEST
Cozzo Spadaro 0 73 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 77% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 10:00 AM CEST
Decimomannu 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 30.12 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Enna 0 65 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 72%  นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 8:00 AM CEST
Forli 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.24 นิ้ว ความสงบ 10:00 AM CEST
Frontone 0 55 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 94% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 9:55 AM CEST
Frosinone 0 59 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 82% 30.21 นิ้ว ความสงบ 9:55 AM CEST
Gioia del Colle 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 12 mph 9:55 AM CEST
Grazzanise 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Grosseto 1> 1> 72 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 5 mph 9:55 AM CEST
Guidonia 0 66 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 64% 30.24 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 1 mph 9:55 AM CEST
La Brigue 1Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous phenomena are expected. (such as local winds, summer thunderstorms, rising streams or high waves)	              Be aware and pay attention to the latest weather updates, especially if you carry out activities exposed to weather or close to a stream or shoreline. 58 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 95% n/a ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 3 mph Estimated
Lamezia 0 72 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.27 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 9:50 AM CEST
Lampedusa Island 0 75 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 89% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 15 mph 9:50 AM CEST
Latina AFB 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 83% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 9:55 AM CEST
Latronico 0 66 ฟาเรนไฮน์ 26%  นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 13 mph 8:00 AM CEST
Lecce 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 94% 30.27 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Marina Di Ginosa 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 8:55 AM CEST
Messina 0 72 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.21 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 9:55 AM CEST
Milan/Linate 1> 1> 55 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 100% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Mondovi 1> 1> 51 ฟาเรนไฮน์ หมอก 86%  นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 4 mph 8:00 AM CEST
Monte Argentario 1> 1> 64 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 94% 30.21 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 20 mph 9:55 AM CEST
Monte Calamita 1> 1> 66 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 83% 30.15 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 9:55 AM CEST
Monte Cimone 1> 1> 46 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 71% 30.39 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 15 mph 9:55 AM CEST
Monte S. Angelo 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 39%  นิ้ว ความสงบ 10:00 AM CEST
Monte Scuro 0 64 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 30% 30.42 นิ้ว ความสงบ 9:55 AM CEST
Monte Terminillo 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 36%  นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:00 AM CEST
Novara 1> 1> 54 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Olbia/Costa Smer 0 64 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 100% 30.18 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
Paganella 1> 1> 45 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 100% 30.30 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 18 mph 9:55 AM CEST
Pantelleria 0 75 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 83% 30.21 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Passo Dei Giovi 1> 1> 50 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Passo Della Cisa 1> 1> 52 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 88% 30.24 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 9:55 AM CEST
Passo Rolle 1> 1> 43 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 87% 30.27 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 4 mph 8:55 AM CEST
Perugia/Egidio 0 61 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.27 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 9:50 AM CEST
Pescara 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Piacenza 1> 1> 54 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 100% 30.21 นิ้ว ความสงบ 9:55 AM CEST
Pian Rosa 1> 1> 30 ฟาเรนไฮน์ หิมะลงเบาบาง 86% 30.39 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Piana Crixia 1> 1> 61 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 82% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 9:50 AM CEST
Ponza 0 67 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 86% 30.23 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 10:00 AM CEST
Pratica di Mare 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 78% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 9:55 AM CEST
Prizzi 0 65 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 29%  นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 13 mph 8:00 AM CEST
Punta Maria 0 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 4 mph 9:55 AM CEST
Radicofani 1> 1> 58 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุมอย่างหนาแน่น 97%  นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 4 mph 8:00 AM CEST
Reggio Calabria 0 75 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 61% 30.24 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 5 mph 9:50 AM CEST
Rimini 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 94% 30.27 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 2 mph 9:45 AM CEST
Rivolta Afb 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ 88% 30.24 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Rome 0 72 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 78% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 9:50 AM CEST
Ronchi Legionari 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 30.24 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 9:50 AM CEST
S. Maria Di Leuca 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 83% 30.27 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:55 AM CEST
S. Samuele Di Caferio 0 65.1 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 92% 30.21 นิ้ว ความสงบ 10:14 AM CEST
S. Valentino Alla Muta 1> 1> 46 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 30.27 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 9:55 AM CEST
Sarzana 1> 1> 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 30.15 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Sigonella/Catani 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 94% 30.27 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 2 mph 9:55 AM CEST
Sillian 0 48 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 93% 30.30 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 9:55 AM CEST
Tarvisio 1> 1> 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.21 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 9:55 AM CEST
Termoli 0 64 ฟาเรนไฮน์ หมอก 88% 30.19 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 8:00 AM CEST
Trapani 0 75 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 78% 30.21 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 14 mph 9:55 AM CEST
Trevico 0 64 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 59% 30.30 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 15 mph 9:55 AM CEST
Treviso 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 9:50 AM CEST
Treviso/Istrana 1> 1> 59 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 94% 30.24 นิ้ว ความสงบ 9:55 AM CEST
Turin 1> 1> 50 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 100% 30.24 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 9:55 AM CEST
Ustica 0 72 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 79% 30.25 นิ้ว ความสงบ 10:00 AM CEST
Vigna Di Valle(M 0 67 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 77% 30.25 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:00 AM CEST
Viterbo 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 30.21 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 9:55 AM CEST

Alerts Legend

Tornado Warning Tornado Warning
Tornado Watch Tornado Watch
Severe Thunderstorm Warning Severe Thunderstorm Warning
Severe Thunderstorm Watch Severe Thunderstorm Watch
High Wind Advisory High Wind Advisory
Flood Warning Flood Warning
Flood Watch / Flood Statement Flood Watch / Flood Statement
Hurricane Local Statement Hurricane Local Statement
Winter Weather Advisory Winter Weather Advisory
Heat Advisory Heat Advisory
Dense Fog Advisory Dense Fog Advisory
Fire Weather Advisory Fire Weather Advisory
Hurricane Watch Special Weather Statement
Hurricane Warning Record Set
Tropical Storm Watch Public Report
Tropical Storm Warning Public Statement
Ad Blocker Enabled