Weather for ประเทศอิตาลี

สถานที่ Alerts Temp สภาพ ความชื้น ความดัน ลม ปรับปรุงล่าสุด
Albenga 0 59 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกลงมาอย่างหนัก 82% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 6 mph 10:55 PM CEST
Alghero 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 10:50 PM CEST
Amendola 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 78% 29.98 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
Aosta 0 48 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 76% 29.95 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 13 mph 10:50 PM CEST
Arezzo 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 1 mph 10:50 PM CEST
Aviano 0 57 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 9:55 PM CEST
Aviano Usafb 0 58 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 14 mph 10:58 PM CEST
ตรีเอสเต 0 61 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 77% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 10:55 PM CEST
ตรีเอสเต 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 10:50 PM CEST
ตูริน 0 55 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
ปิซา 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 10:45 PM CEST
พาแลร์โม 0 81 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 45% 29.95 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
ฟลอเรนซ์ 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 1 mph 10:50 PM CEST
มิลาน 0 57 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
เจนัว 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 73% 29.80 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 6 mph 10:50 PM CEST
เจลา 0 72.1 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 92% 30.06 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8.1 mph 11:17 PM CEST
เนเปิลส์ 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 68% 29.95 นิ้ว ความสงบ 10:50 PM CEST
เวนิส 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 10:50 PM CEST
เวโรนา 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 10:50 PM CEST
แบร์กาโม 0 55 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 10:50 PM CEST
แพดัว 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 82% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 10:55 PM CEST
แฟร์รารา 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
โบโลญญา 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
โปเตนซา 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 10:55 PM CEST
โรม 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
โรม 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Bari 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 78% 29.98 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
Bolzano 0 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.86 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 8:50 PM CEST
Bonifati 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.01 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Brescia 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.86 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 8:55 PM CEST
Brindisi 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 83% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 10:45 PM CEST
Cagliari 0 66 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 94% 29.89 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
Calopezzati 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.01 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Campobasso 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 10:55 PM CEST
Capo Bellavista 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 10:55 PM CEST
Capo Caccia 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 2 mph 10:50 PM CEST
Capo Carbonara 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 29.86 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 10:55 PM CEST
Capo Frasca 0 66 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 10:55 PM CEST
Capo Mele 0 59 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกลงมาอย่างหนัก 82% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 6 mph 10:55 PM CEST
Capo Palinuro 0 71 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 61% 29.99 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 13 mph 11:00 PM CEST
Capo S. Lorenzo 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 29.86 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 10:55 PM CEST
Capri 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 68% 29.98 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Carloforte 0 65.1 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 85% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 1.0 mph 11:17 PM CEST
Catania 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.01 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
Cervia 0 59 ฟาเรนไฮน์ หมอก 88% 29.83 นิ้ว ความสงบ 10:55 PM CEST
Civitavecchia 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Comiso Air Station 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 83% 30.06 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 5 mph 10:50 PM CEST
Cozzo Spadaro 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 83% 30.06 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 5 mph 10:50 PM CEST
Crotone 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.01 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Decimomannu 0 66 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 10:55 PM CEST
Dobbiaco 0 46 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำอย่างแรง 96%  นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 13 mph 8:00 PM CEST
Enna 0 59 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุมอย่างหนาแน่น 100%  นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 PM CEST
Falconara 0 63 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 94% 29.86 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
Fonni 0 68.7 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 62% n/a ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 1.6 mph Estimated
Forli 0 59 ฟาเรนไฮน์ หมอก 88% 29.83 นิ้ว ความสงบ 10:55 PM CEST
Frontone 0 63 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 82% 29.89 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 12 mph 10:55 PM CEST
Frosinone 0 63 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 76% 29.93 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 8:00 PM CEST
Fucino 0 57.7 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 99% 29.92 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2.9 mph 11:17 PM CEST
Gioia Del Colle 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 100% 30.01 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 13 mph 10:55 PM CEST
Govone 0 54 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 100% 29.83 นิ้ว ความสงบ 10:55 PM CEST
Grazzanise 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.95 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Grosseto 0 68 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 83% 29.83 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:55 PM CEST
Grottaglie 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.01 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Guardiavecchia 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 10:50 PM CEST
Guidonia 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Imperia 0 59 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกลงมาอย่างหนัก 82% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 6 mph 10:55 PM CEST
Isola D'Elba 0 68 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 83% 29.83 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:55 PM CEST
Isola Di Carloforte 0 65.1 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 85% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 1.0 mph 11:17 PM CEST
Isola Di Palmaria 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 10:45 PM CEST
Isola Di Salina 0 73 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 30.01 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 10:55 PM CEST
Istrana 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 82% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 10:55 PM CEST
Lamezia Terme 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 78% 30.01 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Lampedusa 0 75 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 89% 30.01 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 17 mph 10:50 PM CEST
Latina 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Latronico 0 60 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 76%  นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 9 mph 8:00 PM CEST
Lecce 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 10:55 PM CEST
Marina Di Ginosa 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 30.01 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Messina 0 73 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 30.01 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 10:55 PM CEST
Milan Linate 0 57 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
Mondovi 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 1 mph 9:50 PM CEST
Monte Argentario 0 63 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุมอย่างหนาแน่น 96%  นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 14 mph 8:00 PM CEST
Monte Bisbino 0 54.5 ฟาเรนไฮน์ 98% n/a ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 1.0 mph Estimated
Monte Cimone 0 43 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 93% 29.98 นิ้ว ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 30 mph 10:55 PM CEST
Monte Malanotte 0 55 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 82% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 7:55 PM CEST
Monte S. Angelo 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 10:55 PM CEST
Monte Scuro 0 54 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 77% 30.09 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 14 mph 10:55 PM CEST
Monte Terminillo 0 53 ฟาเรนไฮน์ พายุฟ้าคะนอง 100% n/a ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 7 mph Estimated
Novara 0 57 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกพรำ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 10:50 PM CEST
Novi Ligure 0 59.2 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 96% 29.80 นิ้ว ความสงบ 11:16 PM CEST
Olbia 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 10:50 PM CEST
Paganella 0 37 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 100% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:55 PM CEST
Palermo Boccadifalco 0 81 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 45% 29.95 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
Pantelleria 0 75 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 94% 29.95 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 10:00 PM CET
Passo Dei Giovi 0 57.4 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 96% 29.80 นิ้ว ความสงบ 11:17 PM CEST
Passo Della Cisa 0 55 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 88% 29.89 นิ้ว ความสงบ 5:55 PM CEST
Passo Porretta 0 49 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 100% n/a ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 10 mph Estimated
Passo Rolle 0 40 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 81%  นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 PM CEST
Perdasdefogu 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 10:55 PM CEST
Perugia 0 64 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 100% 29.89 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
Pescara 0 64 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 88% 29.86 นิ้ว ความผันแปร ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
Piacenza 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 10:50 PM CEST
Pian Rosa 0 23 ฟาเรนไฮน์ หิมะลงเบาบาง 93% 29.95 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Pontecagnano 0 70 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 68% 29.95 นิ้ว ความสงบ 10:50 PM CEST
Ponza 0 68 ฟาเรนไฮน์ หมอก 90% 29.93 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 13 mph 11:00 PM CEST
Pratica Di Mare 0 72 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 29.89 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Preturo 0 63 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 82% 29.92 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 7:55 PM CEST
Prizzi 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 88%  นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 8:00 PM CEST
Punta Marina Terme 0 59 ฟาเรนไฮน์ หมอก 88% 29.83 นิ้ว ความสงบ 10:55 PM CEST
Radicofani 0 58 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 78%  นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 8:00 PM CEST
Reggio Calabria 0 73 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 69% 30.01 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 15 mph 10:50 PM CEST
Resia Pass 0 45 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 93% 29.77 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Rieti 0 66 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 83% 29.92 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 7:55 PM CEST
Rifredo Mugello 0 53 ฟาเรนไฮน์ ฝนตก 100% n/a ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph Estimated
Rimini 0 61 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุมอย่างเบาบาง 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 1 mph 10:45 PM CEST
Rome Fiumicino 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Rome Urbe Air Force Base 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 94% 29.89 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Ronchi Dei Legionari 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph 10:50 PM CEST
S. Maria Di Leuca 0 70 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 88% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 10:55 PM CEST
S. Pietro Capofiume Molin 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 100% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
S. Valentino Alla Muta 0 45 ฟาเรนไฮน์ หมอกคลุม 93% 29.77 นิ้ว ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ - 10:55 PM CEST
Sarzana 0 64 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 10:45 PM CEST
Sigonella 0 68 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 100% 30.04 นิ้ว ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 6 mph 10:55 PM CEST
Tarvisio 0 48 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 93% 29.95 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
Termoli 0 69 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 73% 29.88 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 16 mph 11:00 PM CEST
Torino Bric Croce 0 54 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 100% 29.83 นิ้ว ความสงบ 10:55 PM CEST
Trapani 0 72 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ 88% 29.95 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 21 mph 10:55 PM CEST
Trevico 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 30.04 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph 10:55 PM CEST
Treviso S. Angelo 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 10:45 PM CEST
Udine - Campoformido 0 59 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph 10:50 PM CEST
Udine - Rivolto 0 58 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมไปทั่ว 100% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 14 mph 10:58 PM CEST
Ustica 0 81 ฟาเรนไฮน์ ท้องฟ้าแจ่มใส 45% 29.95 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 10:50 PM CEST
Vicenza 0 57 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 82% 29.86 นิ้ว ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 10:55 PM CEST
Vigna Di Valle 0 68 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน 88% 29.86 นิ้ว ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 10:50 PM CEST
Viterbo 0 68 ฟาเรนไฮน์ ฝนตกเบาบาง 97% 29.88 นิ้ว ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 8:00 PM CEST
Volterra 0 63 ฟาเรนไฮน์ มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ 94% 29.83 นิ้ว ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 5 mph 7:55 PM CEST

Alerts Legend

Tornado Warning Tornado Warning
Tornado Watch Tornado Watch
Severe Thunderstorm Warning Severe Thunderstorm Warning
Severe Thunderstorm Watch Severe Thunderstorm Watch
High Wind Advisory High Wind Advisory
Flood Warning Flood Warning
Flood Watch / Flood Statement Flood Watch / Flood Statement
Hurricane Local Statement Hurricane Local Statement
Winter Weather Advisory Winter Weather Advisory
Heat Advisory Heat Advisory
Dense Fog Advisory Dense Fog Advisory
Fire Weather Advisory Fire Weather Advisory
Hurricane Watch Special Weather Statement
Hurricane Warning Record Set
Tropical Storm Watch Public Report
Tropical Storm Warning Public Statement